Thông tin sản phẩm

Kết hợp với Hệ thống thông gió Lossnay để nâng cao chất lượng không khí. Hệ thống điều khiển thống nhất cho phép thiết kế hệ thống điều hòa không khí một cách linh hoạt hơn.

Ưu điểm nổi bật

Cấp không khí sạch, thải không khí bẩn bằng hai hướng (OA->SA và RA->EA)

• Thu hồi năng lượng bằng Lõi LOSSNAY

• Chức năng thông gió tự do bằng van bypass

• CHẾ ĐỘ THÔNG GIÓ ĐA NĂNG: dành cho yêu cầu thông gió đa dạng (Ưu tiên cấp gió, cấp/thải gió đồng thời, Ưu tiên thải gió)

Thông gió hai chiều

Thu hồi năng lượng hoàn toàn

Tính năng

Màng Hyper Eco

Bảo toàn năng lượng tốt hơn nhờ hiệu quả trao đổi nhiệt được cải thiện hoàn toàn. Màng Hyper Eco mới được phát triển bởi Mitsubishi Electric mang lại hiệu quả trao đổi nhiệt tốt nhất trong ngành. Khả năng bảo toàn năng lượng đã được cải thiện không chỉ bằng cách giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí qua quá trình thông gió mà còn bằng cách trao đổi độ ẩm.

Thông tin sản phẩm

Kết hợp với Hệ thống thông gió Lossnay để nâng cao chất lượng không khí. Hệ thống điều khiển thống nhất cho phép thiết kế hệ thống điều hòa không khí một cách linh hoạt hơn.

Ưu điểm nổi bật

Cấp không khí sạch, thải không khí bẩn bằng hai hướng (OA->SA và RA->EA)

• Thu hồi năng lượng bằng Lõi LOSSNAY

• Chức năng thông gió tự do bằng van bypass

• CHẾ ĐỘ THÔNG GIÓ ĐA NĂNG: dành cho yêu cầu thông gió đa dạng (Ưu tiên cấp gió, cấp/thải gió đồng thời, Ưu tiên thải gió)

Thông gió hai chiều

Thu hồi năng lượng hoàn toàn

Tính năng

Màng Hyper Eco

Bảo toàn năng lượng tốt hơn nhờ hiệu quả trao đổi nhiệt được cải thiện hoàn toàn. Màng Hyper Eco mới được phát triển bởi Mitsubishi Electric mang lại hiệu quả trao đổi nhiệt tốt nhất trong ngành. Khả năng bảo toàn năng lượng đã được cải thiện không chỉ bằng cách giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí qua quá trình thông gió mà còn bằng cách trao đổi độ ẩm.

*